Zaļināšanas maksājuma samazinājums

Zaļināšanas maksājuma samazinājums, ja netiek ievērota kultūraugu dažadošana, ENP izveidošana / uzturēšana, ilggadīgo zālāju saglabāšana

Piemērs: Zaļināšanas maksājuma samazinājums, ja netiek ievērota kultūraugu dažādošana un ENP izveidošana / uzturēšana

1. Saimniecības raksturojums

Kultūraugs Noteiktā aramzemes platība Noteiktā ENP

Kvieši

Mieži

20,00 ha

5,00 ha

 - 

0,45 ha (koku, krūmu puduris 0.30 ha x koeficients 1.5)

KOPĀ 25 ha 0,45 ha

 

2. Zaļināšanas prasību ievērošana

Zaļināšanas prasība Kultūraugu dažādošana ENP

Nosacījums saimniecībai

vismaz 2 kultūraugi, kur galvenais kultūraugs ne vairāk kā 75 % no aramzemes

 ENP jāatbilst vismaz 5% no saimniecības aramzemes

Izpilde saimniecībā

  • pieļaujamā platība ≤ 18,75 ha;
  • noteiktā platība = 20 ha (t.i.,80%).
  •  prasītā ENP ≥ 1,25 ha;
  • noteiktā ENP = 0,45 ha (t.i., 1,8%)
 NAV IZPILDĪTA NAV IZPILDĪTA 

 

3. Zaļināšanas maksājuma samazinājums par platību, kurā nav ievērota kultūraugu dažādošana un ENP izveidošana/ uzturēšana

Rādītājs Kultūraugu dažādošana ENP
Starpības koeficients (20 - 18,75) / (25 - 18,75)=1,25 / 6,25=0.20 1) (1,25 - 0,45) / (1,25) = 0,8/1,25=0,64 2)

Samazinājums

(starpības koeficients x aramzeme x 50%)

0,2 x 25 ha x 50% = 2,5 ha 0,64 x 25 ha x 50% = 8 ha

1) starpības koeficients = (noteiktā platība - prasītā platība) / (noteiktā kopējā aramzemes platība - prasītā platība)

2) starpības koeficients = (prasītā ENP - noteiktā ENP) / (prasītā ENP)

 

4. Zaļināšanas maksājuma aprēķins

Platība zaļināšanas maksājuma aprēķinam pirms samazinājums piemērošanas 25 ha
  • samazinājums par kultūraugu dažādošanas neievērošanu
2,5 ha
  • samazinājums par ENP prasības neievērošanu
8 ha
Platība zaļināšanas maksājuma aprēķinam pēc samazinājuma piemērošanas 14,5 ha
Zaļināšanas maksājums, ja likme ir 39 EUR par ha 14,5 ha x 39 EUR = 565,50 EUR