Aktīvs lauksaimnieks

Lai varētu pretendēt uz platību maksājumiem, atbalsta pretendentam jāatbilst aktīva lauksaimnieka noacījumam.

Aktīva lauksaimnieka statusa izvērtēšanas shēma Aktiva lauksaimnieka statusa izvertesanas shema.PNG

Par aktīvu lauksaimnieku automātiski tiks uzskatīts atbalsta pretendents:

 • kurš pats vai tā saistītās personas nav iekļautas „negatīvajā sarakstā”;
 • kurš ir iekļauts „negatīvajā sarakstā”, bet kuram 2015.gadā kopā ar tā saistītajām personām TM apjoms nepārsniedza 5 000 EUR .

 Aktīva lauksaimnieka nosacījums nozīmē, ka atbalsta maksājumus 2016.gadā nepiešķirs personai, kura:

 • pati vai tās saistītās personas iekļautas „negatīvajā sarakstā” un
 • 2015.gadā kopā ar tā saitītajām personām bija tiesīga saņemt tiešos maksājumus vairāk kā 5000 EUR un
 • nepierāda savu atbilstību aktīva lauksaimnieka statusam.

 LAD līdz 2016.gada 15.septembrim nosūtīs pieprasījumu apliecināt aktīva lauksaimnieka statusu, ja:

 • 01.04.2016. vai 01.08.2016.  atbalsta pretendents vai tā saistītās personas iekļautas kāda no „negatīvā saraksta” jomu reģistriem un
 • LAD aprēķinātā tiešo maksājumu summa, kuru atbalsta pretendents bija tiesīgs saņemt 2015.gadā, pārsniedza 5000 EUR

 Tiešo maksājumu summa personām, kuras 2015.gadā:

 • saņēma tiešos maksājumus, ir summa, ko persona bija tiesīga saņemt 2015.gadā pēc finanšu disciplīnas piemērošanas, bet pirms veikta pārējā maksājuma samazināšana vai izslēgšana (piemēram, par Savstarpējās atbilstības prasību neievērošanu);
 • nav saņēmusi maksājumus, ir summa, ko aprēķina, reizinot personas 2016.gadā deklarēto atbalsttiesīgo hektāru skaitu ar valsts vidējo VPM likmi par hektāru 2015.gadā.

Atbalsta pretendentam līdz 15.10.2016. LAD jāiesniedz “Aktīva lauksaimnieka statusa pierādījuma deklarācija” saskaņā ar normatīvā akta “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” (turpmāk – TM MK noteikumi Nr.126) 3.pielikumu, aizpildot vienu no deklarācijas daļām. Deklarācijā jāiekļauj informācija gan par atbalsta pretendentu, gan par tā saistītajām personām. Ja LAD rīcībā nav pietiekamas informācijas, lai izvērtētu iesniegto informāciju, LAD ir tiesīgs pieprasīt atbalsta pretendentam iesniegt zvērināta revidenta ziņojumu, kas apstiprina deklarācijā sniegto ziņu patiesumu.

 „Negatīvajā sarakstā” iekļautas personas, kas:

 • pārvalda hidrotehniskās būves (personas reģistrētas Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā);
 • pārvalda lidostas (Civilās aviācijas aģentūras datubāzē reģistrētie civilās aviācijas lidlauku apsaimniekotāji);
 • pārvalda pastāvīgus sporta laukumus (personas reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta bāzu reģistrā);
 • pārvalda pastāvīgus sporta un atpūtas laukumus (personām Valsts zemes dienesta kadastrā zemes lietošanas veids ir norādīts kā sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas);
 • sniedz dzelzceļa pakalpojumus (personas reģistrētas Dzelzceļa infrastruktūras valsts reģistrā);
 • sniedz pakalpojumus nekustamo īpašumu jomā (personas, kuru VID deklarētais pamatdarbības veids vai viens no darbības veidiem LURSOFT datu bāzē atbilst NACE 2.redakcijas saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas klasei 68.31 vai 68.32. vai personas, kas reģistrētas Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 18.panta pirmo un otro daļu).

„Negatīvajā sarakstā” netiek iekļautas izglītības iestādes, kuras īsteno lauksaimniecības izglītības programmu.

 Lai atbalsta pretendentu atzītu par aktīvu lauksaimnieku, viņam jāpierāda viens no zemāk norādītajiem nosacījumiem:

 • atbalsta pretendenta un tā saistīto personu kopējā tiešo maksājumu summa, ko bija tiesības saņemt, ir vismaz 5% no atbalsta pretendenta un tā saistīto personu kopējiem ieņēmumiem, kuri gūti no nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā noslēgtajā pārskata gadā;
 • atbalsta pretendenta un tā saistīto personu 2016.gadā tiešajiem maksājumiem pieteiktās atbalsttiesīgās lauksaimniecības zemes kopējā platība ir vismaz 60 ha;
 • atbalsta pretendenta un tā saistīto personu apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības veido vismaz vienu trešdaļu no atbalsta pretendenta un tā saistīto personu kopējā apgrozījuma.

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.